tagCuplari EroticeAscensorul buclucaş

Ascensorul buclucaş

bysorin61©

Am lãudabilul obicei de a nu lãsa nici o petrecere sã se termine fãrã mine. Nici nu mai ºtiu unde am fost atunci, dar reþin cã m-am oprit într-un restaurant ca sã-mi cumpãr o sticlã de tãrie. Apoi am fluierat dupã un taximetrist. Dupã ore întregi de chef, nu-i de mirare cã mi s-a rupt filmul. M-a trezit o scuturãturã viguroasã. Taximetristul mã zgîlþîia de umãr: ajunsesem acasã. Mi-am pescuit sticla de pe banchetã ºi i-am dat un bacºiº generos ºoferului, dupã care m-am îndreptat demn, pe trei cãrãri, spre intrarea în bloc.

În drumul meu sinuos am zãrit o siluetã în faþa liftului, aºa cã am încercat sã-mi impun o þinutã cît mai þeapãnã. Optzeci la sutã dintre locatari erau pensionari serioºi ºi liniºtiþi. Orice micã întîmplare devenea o sursã de lungi comentarii, pînã apãrea un alt subiect de bîrfã, la fel de minor. Eu aflam cancanurile de la bãtrîna ºi simpatica administratoare a blocului, care mã dojenea ca pe propriul sãu fiu:

- Iar ai dat casetofonul tare! Doamnele cu care vii ar putea sã fie mai puþin expansive. Dacã nu cunoºti nici un tapiþer, îþi recomand eu unul, ca sã-þi repare arcurile; aici se aude noaptea tot...

Apropiindu-mã, mi-am dat seama cã-i vorba de vecina mea de la etajul inferior. Era tîrziu ºi mã întrebam ce cautã singurã la acea orã tîrzie. ªtiþi, clasica pereche simandicoasã, ea în jur de 30-33 de ani (eu înjur de azi dimineaþã...), iar bãrbatul sãu cam la 40 de ani; tipa-i foarte frumoasã, dar rece, tratîndu-i pe toþi cu un dispreþ suveran, el - sobru ºi politicos. La început, ne mai salutam, dar vãzînd cã doamna se uitã prin mine ca printr-un geam nespãlat, doar moþãiam din cap la adresa ei.

Mi-am controlat þinuta ºi m-am îndreptat cît mai þeapãn posibil cãtre lift, palmîndu-mi sticla. M-a amuzat un pic privirea ei speriatã, la auzul paºilor mei. N-am salutat-o decît printr-o uºoarã înclinare ºi am aºteptat alãturi de ea coborîrea liftului. Am urmat-o în cabinã, încercînd sã rãsuflu cît mai discret cu putinþã. Bineînþeles, în lift, tãcere. Examinînd-o cu coada ochiului, mã gîndeam ce pãcat cã o femeie atît de frumoasã nu-i mai generoasã cu zîmbetul. O singurã datã o vãzusem zîmbind, în timp ce mîngîia cãþeluºul unei vecine; ºi tot atunci, cum stãtea aplecatã, i-am putut admira ºi sînii rotunzi prin decolteul îndrãzneþ. Gîndurile mi-au fost întrerupte de o zdruncinãturã bruscã a liftului, concomitentã cu stingerea luminii. Se oprise lumina ºi rãmãsesem între etaje. A urmat o pauzã penibilã. Stimata doamnã refuza sã se arate panicatã. M-am încãpãþinat ºi n-am scos o vorbã. Am auzit-o apãsînd pe butoane. Zadarnic. Mînioasã s-a întors cãtre mine:

— Domnule, fã ceva! Nu vezi cã s-a oprit liftul?

Erau primele vorbe pe care mi le adresa gingaºa fãpturã, în cei patru ani de cînd eram vecini. Era întuneric ca între buci ºi o simþeam tremurînd de enervare.

— D-doamnã, î-îmi pare rãu. Î-în asemenea si-situaþii trebuie s-sã aºteptãm, s-sau sã facem gãlãgie, ca s-sã ne scoatã cineva d-de aici...

— Pãi, fã gãlãgie, ce mai stai?! Butoiul pe care l-ai bãut poate te ajutã sã trezeºti blocul. N-ar fi prima datã...

Aºa deci, îmi cunoaºte antecedentele...

- Butoiul pe care l-am bãut mã trimite la culcare. N-aveþi decît sã sculaþi dumneavoastrã vecinii.

Dupã acest discurs poticnit, m-am aºezat hotãrit pe vine, încercînd sã-mi desfac sticla. Am auzit-o deschizînd uºile liftului; a urmat o bufniturã înfundatã, însoþitã de un geamãt. Altminteri, dulce... Probabil cã dãduse cu pumnul în zid. A început sã se foiascã în beznã. Cred cã încerca sã localizeze poziþia liftului. Lãsatã pe vine, ambiþioasa doamnã încerca sã gãseascã pîrghia uºii de la etajul inferior. Am lãsat-o sã se agite, în timp ce sorbeam liniºtit din sticlã. Deblocarea uºii era simplã. Nu era prima datã cînd mi se întîmpla sã rãmîn între etaje, închis în lift. Nu ºtiu de ce, dar doream ca acum sã dureze mai mult. Oricîtã gãlãgie s-ar fi fãcut, pensionarii noºtri, la ora aceea, n-ar fi ieºit din casã în ruptul capului. Fie dormeau, fie le era fricã. La un moment dat, frumoasa mea vecinã s-a aºezat pe jos, lîngã mine, a dat vreo douã ºuturi în uºile cabinei ºi a oftat deznãdãjduitã. A aºteptat, ascultînd în liniºte, respirînd greu ºi tremurînd lipitã de umãrul meu.

— Domnule, fã ceva, trebuie sã ieºim de aici! Vocea ei urma un registru rugãtor ºi neajutorat.

Dupã ce am sorbit zgomotos din sticlã, i-am spus cã n-am chef de zarvã. A urlat la mine, furioasã, fãcîndu-mã beþivan nenorocit, leprã ºi cîte ºi mai cîte. Apoi, ºi-a reluat chinul, în încercarea de a evada din cabina întunecatã. Cum stãtea în genunchi, fesele ei se sprijineau ferm de genunchiul meu, în timpul miºcãrilor sale haotice. Deºi mi se pãruse cã aud un declic, frecuºul se prelungea nefiresc. Culmea, ameþeala îmi dispãruse! Instictiv, mi-am întins mîinile prin întuneric ºi, apucînd-o de ºoldurile-i fierbinþi, am tras-o cu putere lîngâ mine. N-a protestat. Poate obosise ºi nu-i mai pãsa...

— Sorbiþi un pic de coniac, vã rog! Vã va face bine. I-am pasat sticla ºi am auzit-o trãgînd cîteva înghiþituri zdravene. M-am cam mirat, mai ales cã în cabinã era foarte cald. Mi-am aprins o þigarã ºi i-am oferit ºi ei una. La lumina flãcãrii brichetei i-am vãzut faþa. Era foarte calmã. Am continuat sã bem ºi sã fumãm în tãcere. Dupã un timp, m-am întors pe partea stîngã ºi, printre picioarele ei, am încercat sã deblochez uºa de jos. Surprinzãtor, mã îmbunasem ºi aveam cele mai curate intenþii. Atît cã doamna, neridicîndu-se în picioare, mi-a fãcut loc depãrtîndu-ºi piciorul drept pînã cînd l-a lipit de peretele cabinei, celãlalt rãmînîndu-i prizonier sub mine. Poziþia era tare îmbîrligatã. Întinzînd mîna cãtre pîrghia salvatoare, mi-am dat seama cã era deja deblocatã. Nu ne rãmînea decît sã împingem uºa ºi sã sãrim la etajul inferior. Mi-am retras mîna ºi, mîngîindu-i piciorul drept, am înaintat pînã la baza lui. Nimeni nu spunea nimic; era între noi un soi de înþelegere tacitã. Dupã mulajul rochiei pe trupu-i cãrnos bãnuiam cã nu poartã chiloþi. ªi nu purta! Am început sã-i mîngîi sexul umed. Avea pãrul pubian bogat ºi foarte aspru. În tãcere, cu mîini îndemînatice, îmi eliberã penisul aflat în erecþie încã de la începutul cãlãtoriei. Gemînd apreciativ ºi-l introduse între buzele moi. Eram aºezaþi pe podeaua cabinei ºi gura ei nu-ºi pãrãsea prada. Ca sã nu fiu mai prejos, m-am lãsat uºurel pe coate ºi genunchi ºi mi s-a pãrut normal sã pãtrund între picioarele-i generos desfãcute ºi sprijinite pe pereþii cabinei, pînã am ajuns cu limba între buzele umede din pãduricea cu miros de sãpun scump. Simþeam cu o imensã plãcere cum îmi sugea pofticioasã penisul, în aºteptarea primelor picãturi de spermã. Deºi nu voiam sã termin, eram teribil de excitat ºi n-am reuºit sã mã reþin. În timp ce-i ejaculam abundent în gurã, partenera mea ºi-a ridicat brusc bazinul, aºa încît limba mi s-a înfipt adînc în sexul ei, cotrobãitoare. Era priceputã ºi a înghiþit totul pînã la înmuierea jalnicã a penisului meu, atît de fãlos pînã atunci. În cele din urmã, a oftat din greu ºi ne-am redresat pe podeaua cabinei. I-am întins sticla, ca sã se clãteascã, dar a bãut voiniceºte.

În timp ce aprindeam douã þigãri, i-am vãzut zîmbetul dumnezeiesc cu care mi-a mulþumit. I-am rãspuns "cu plãcere ºi altã datã", deºi nu ºtiam la ce se referã. Mi s-a aºezat în poalã ºi am început sã-i muºc buzele pline ºi moi, constatînd cu uimire cã era pentru prima oarã cînd avusesem treabã cu sexul unei femei înainte de a o sãruta! La acest gînd, penisul mi-a tresãrit, trezindu-se din nou la viaþã. Cu o mînã, dulcea mea vecinã mi se agãþase de gît, iar cu cealaltã începuse sã mã masturbeze. Apoi, ºi-a potrivit penisul direct în anus. Mergea greu, de parcã terenul era nedefriºat. N-a rezistat decît pînã la jumãtatea cursei ºi gemînd, s-a ridicat în picioare. S-a aºezat într-o poziþie de semi-caprã, cu mîinile sprijinite pe doi pereþi alãturaþi ai cabinei ºi þinînd picioarele larg desfãcute. În întuneric, mai mult îi ghiceam miºcãrile. M-am aºezat între picioarele ei ºi mi-am ghidonat falusul pe crãpãtura feselor, punctînd uºor locul în care se aflase pînã atunci. Bucile i s-au strîns mecanic, gestul fiindu-i însoþit de un scîncet de protest. Mi-am scos penisul ºi l-am introdus un pic mai jos, acolo unde locul era foarte bine lubrifiat. Am împins hotãrît, cu rãutate. Distinsa doamnã era la fel de îndîrjitã în contre. Din cînd în cînd, îºi rotea bazinul repede, înnebunindu-mã. Cabina se legãna zgomotos, în ritmul miºcãrilor noastre, iar sentimentul de insecuritate mã încrîncena ºi mai mult. La un moment dat, doamna m-a împins cu dosul pînã mi-am lipit spatele de pereþii cabinei. Am rãmas pasiv, strîngînd din dinþi în timpul miºcãrilor ei circulare, savurînd strîngerile vaginale pe care mi le aplica. Se juca singurã, ajutîndu-se de amorþeala bahicã a falusului meu. Ofta din rãrunchi ºi mi se înfigea în penis pînã la refuz; rãmînea aºa un moment, tremurînd în spasme, dupã care îºi reîncepea miºcãrile circulare cu mai multã rîvnã. Considerînd cã ea avusese suficiente orgasme, am început s-o lovesc din nou, cu brutalitate. Acum, o înghesuisem în vinciul format de doi pereþi ai cabinei liftului ºi o compostam vioi. Am explodat în ea, umplînd-o, dupã care ne-am prãbuºit sfîrºiþi pe podea.

Mã simþeam foarte bine ºi tocmai mã gîdeam ce bãieþi buni sînt cei de la RENEL, cînd, deodatã, am simþit o zguduiturã puternicã, urmatã de aprinderea luminii. Liftul se pusese în miºcare ºi am deschis buimac ochii. Eram singur, chircit pe podeaua cabinei liftului ºi strîngînd caraghios în braþe o sticlã goalã. Dormisem bine ºi visasem frumos...

Bineînþeles, vecina de la etajul inferior nu mã salutã nici în ziua de Azi. Habar n-are ce i-am fãcut eu în lift! Iar bãrbatul ei poartã în continuare, politicos ºi sobru, cu demnitate, o pereche de coarne rãmuroase...

Report Story

bysorin61© 4 comments/ 22652 views/ 1 favorites

Share the love

Report a Bug

1 Pages:1

Va rugam sa Dati un Calificativ Acestui Text:

Please Rate This Submission:

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Please wait
Recent
Comments
by Anonymous

If the above comment contains any ads, links, or breaks Literotica rules, please report it.

There are no recent comments (4 older comments) - Click here to add a comment to this story or Show more comments or Cititi Toate Comentariile Utilizatorilor (4)

Add a
Comment

Post a public comment on this submission (click here to send private anonymous feedback to the author instead).

Post comment as (click to select):

Refresh ImageYou may also listen to a recording of the characters.

Preview comment

Forgot your password?

Please wait

Change picture

Your current user avatar, all sizes:

Default size User Picture  Medium size User Picture  Small size User Picture  Tiny size User Picture

You have a new user avatar waiting for moderation.

Select new user avatar:

   Cancel